Tietosuojapolitiikka

Henkilötietojen käsittely Saariston kombissa

Saariston kombi huolehtii tarkoin henkilötiedoistasi. Saariston kombi vastaa kaikesta toimintansa piiriin kuuluvasta henkilötietojen käsittelystä. Tästä tietosuojapolitiikasta löydät tiedot siitä, kuinka mm. Saariston kombin verkkosivuilla kerättyjä henkilötietoja käsitellään kaupungin toiminnassa.

Saariston kombi käsittelee henkilötietoja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. Jäljempänä näitä sääntöjä kutsutaan tietosuoja-asetukseksi, joka tunnetaan paremmin englanninkielisellä lyhenteellään GDPR.

Mitä Saariston kombi tekee henkilötiedoilla?

Saariston kombi käsittelee henkilötietoja täyttääkseen tehtävänsä kunnallisena viranomaisena, toisin sanoen tarjotakseen palveluja kuntalaisille mutta myös toimiakseen yhteistyössä muun yhteiskunnan kanssa. Henkilötietoja käsitellään myös toiminnan tarkastamiseksi ja kehittämiseksi sekä Suomen lainsäädännön noudattamiseksi.

Kaikella henkilötietojen käsittelyllä tähdätään Saariston kombissa jossakin vaiheessa näiden tarkoitusten edistämiseen. Käsittelyllä on myös oltava oikeudellinen perusta. Vain niitä henkilötietoja käsitellään, joita tarvitaan nimenomaiseen tarkoitukseen.

Mitä henkilötietoja Saariston kombi kerää?

Saariston kombilla on useita syitä käsitellä henkilötietojasi. Yleisin syy on, että käytät kuntalaisena palvelujamme. Voimme tarvita henkilötietojasi myös, jos toimit työntekijänämme, jos tiedustelet meiltä jotain, tai osallistut kansalaisopiston järjestämälle kurssille tai tapahtumaan.

Keräämme suuren osan tästä tiedosta suoraan sinulta. Joissain tapauksissa keräämme tietoa myös muista lähteistä, esimerkiksi Digi- ja väestötietovirastolta tai muilta valtion viranomaisilta.

Riippuu henkilötietojen käsittelyn syystä mitä tietoja käsittelemme, mutta kyse voi olla muun muassa seuraavista:

-       Yhteystiedot, esim. nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti. Henkilötunnusta käsitellään, kun on tarvetta varmistaa henkilöllisyytesi tai koordinoida eri järjestelmissä olevia tietojasi niiden yhtenäisyyden varmistamiseksi.

-       Pankki- ja muut taloustiedot, jotta voimme maksaa sinulle tai laskuttaa sinua.

-       Tiedot siitä, miten käytät verkkosivujamme. Tarkoituksena on parantaa sivustomme käyttäjäystävällisyyttä, esimerkiksi evästeiden avulla.

-       Tiedot tapahtumiin tai kursseille osallistumisesta.

-       Henkilötiedot, joita tarvitaan työhön ottamisen yhteydessä tai hakiessasi virkaa.

-       Muut tiedot, joita tarvitaan viranomaistehtäviemme täyttämiseen.

Miten henkilötietosi suojataan?

Saariston kombin on huolehdittava siitä, että henkilötietojen käsittely suojataan soveltuvin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Toimenpiteiden tulee taata asianmukainen turvallisuustaso suhteessa käsittelyyn liittyvään riskiin. Turvallisuusnäkökohtiin tulee sisältyä luottamuksellisuus, oikeellisuus ja saatavuus sekä riittävä tekninen suojaus. Tämä voidaan järjestää esimerkiksi sallimalla pääsy tietoihin vain yhdelle toimivaltaiselle henkilölle, salaamalla tiedot, säilyttämällä tietoja erityisissä suojatiloissa ja ottamalla käsittelystä kopio.

Kuka voi päästä tutustumaan henkilötietoihisi?

Tietojasi voidaan tehtäviemme täyttämiseksi toimittaa Saariston kombin yhteistyökumppaneille tai muille osapuolille, joiden on tutustuttava niihin yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista, julkisen vallan käyttämistä tai Saariston kombin lakisääteisen velvoitteen noudattamista varten.

Yleistä etua koskeva tehtävä on tehtävä, joka Saariston kombin on täytettävä lain mukaan tai lain nojalla annetun päätöksen mukaan mutta joka ei suoraan sisälly kaupungin viranomaistehtäviin.

Saariston kombi käyttää tietojen siirrossa toiselle osapuolelle kaikkia kohtuullisia juridisia, organisaatiollisia ja teknisiä toimenpiteitä, joita voidaan tarvita henkilötietojesi suojaamiseen. Saariston kombi ei luovuta henkilötietoja muille osapuolille ilman oikeudellista perustaa.

Miten kauan Saariston kombi säilyttää henkilötietoja?

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin käsittelyn tarkoitus vaatii tai niin kauan kuin laki vaatii. Täyttääksemme esim. arkistolain mukaisen velvollisuutemme voidaan joitakin tietoja säilyttää pysyvästi.

Kolmannelle osapuolelle toimitettavat tiedot

Saariston kombi ei siirrä tietoja kolmannelle osapuolelle, jollei se ole ehdottoman välttämätöntä viranomaistehtävän täyttämistä varten. Jos tällainen tilanne tulisi ajankohtaiseksi, sinulle ilmoitetaan siitä.

Tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet

Tietosuoja-asetus antaa rekisteröidyille joukon oikeuksia Saariston kombia kohtaan:
 

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada tietää, onko Saariston kombilla sinusta käsittelyssä olevia henkilötietoja, ja oikeus saada kerran vuodessa maksuton jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos haluat pyytää otteen useita kertoja, Saariston kombi perii maksun peittääkseen tästä aiheutuvat hallinnolliset kulut. Saariston kombi toimittaa henkilötietojen käsittelyn valvontapyynnön yhteydessä myös lisätietoa käsittelystä, esimerkiksi käsittelyn tarkoituksesta, käsiteltävistä henkilötietoluokista, ennakoidusta säilytysajasta ym. jos rekisteröity niin haluaa. Pyyntö voidaan esittää lomakkeella henkilötietokäsittelyn tarkastuspyyntö, joka toimitetaan henkilökohtaisesti kaupungin tietosuojavaltuutetulle.

Oikeus oikaista tietoja

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi oikaisua Saariston kombilta, mikäli tiedot ovat virheellisiä. Voit tehdä sen esimerkiksi tähän tarkoitukseen laaditulla lomakkeella, joka löytyy kaupungin verkkosivuilta. Saariston kombi on velvollinen oikaisemaan henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, mutta sitä vastoin emme ole velvollisia oikaisemaan tietojasi, jos ne on arkistoitu eivätkä ole enää käsittelyssä.

Oikeus poistaa tiedot

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi poistettua Saariston kombin järjestelmistä, jos henkilötietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin.

Jotkin määräykset estävät tietojesi poistamisen, mikäli tietoja tarvitaan kaupungin viranomaistehtävien täyttämiseen.

Oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, mikä tarkoittaa, että käsittelemme henkilötietojasi vain tiettyjä määriteltyjä tarkoituksia varten. Joissakin tapauksissa henkilötietojen käsittelyä ei voi rajoittaa, jotta voimme täyttää viranomaistehtävämme.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, mikäli emme ole noudattaneet sovellettavaa tietosuojasäännöstöä. Löydät lisätietoa tästä Tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta.

 Muut oikeudet

Jos tietoja käsitellään suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi ilmoittamalla siitä meille.

Saariston kombi sosiaalisessa mediassa

Saariston kombi Facebookissa: Kansalaisopiston Facebook-sivulla voit esittää kysymyksiä tai kommentoida julkaisuja.

Saariston kombilla on sosiaalisen median kautta mahdollisuus olla sinuun yhteydessä suoremmin ja helpommin kuin ennen. Se on meistä hienoa! Samalla se asettaa tiettyjä vaatimuksia sille, miten suhtaudumme tähän ”uuteen” tapaan keskustella. Se asettaa vaatimuksia myös sinulle ja toiminnallesi.

 - Julkaisusi ja kommenttisi katsotaan julkisiksi yleisiksi asiakirjoiksi ja ne voidaan kirjata.

- Salassa pidettävien tietojen julkaiseminen tai henkilön loukkaaminen ei ole sallittua. Keskusteluissa on noudatettavia hyviä tapoja. Mikäli havaitset loukkaavaa sisältöä, voit ilmoittaa siitä osoitteeseen parainen@parainen.fi. Voit myös käyttää kyseisen kanavan omaa toimintoa tätä varten.

- Ole varovainen jakaessasi tietoa, henkilötietoja tai muuta mahdollisesti arkaluonteista aineistoa.

- Roskapostittaminen ei ole sallittua, ja toistuvat turhat julkaisut poistetaan.

- Yritysten mainokset eivät ole sallittuja, ja ne poistetaan välittömästi.

- Julkaisujen on liityttävä Saariston kombiin. Asiaan kuulumattomat julkaisut poistetaan.

- Tiedotamme somekanavissamme Saariston kombin toiminnasta ja käsittelemme henkilötietoja. Kommentoidessasi julkaisujamme julkaiset henkilötietosi. Julkaisut ja kommentit ovat kaupungin julkisia yleisiä asiakirjoja.

 Kysymyksiä

Jos sinulla on kysyttävää Saariston kombin tietosuojasta, voit aina ottaa yhteyttä Paraisten kaupungin tietosuojavastaavaan:

tietosuoja@parainen.fi

Paraisten kaupunki

Rantatie 28

21600 Parainen

 

Paraisten kaupungin vaihde:

02458 5700

Linkit

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679

Tietosuojalaki https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181050