Tillgänglighet

Tillgänglighetsutlåtande om webbtjänsterna av Skärgårdens kombi

 

Skärgårdens kombi strävar efter att garanterna tillgängligheten på sin webbplats i enlighet med Europaparlamentets tillgänglighetsdirektiv. I Finland genomförs tillgänglighetsdirektivet genom lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Digitala tjänsters tillgänglighet

Användarna kan fortfarande upptäcka vissa brister i tillgängligheten på webbplatsen. De tillgänglighetsproblem vi är medvetna om beskrivs nedan.

Brister i tillgängligheten på webbplatsen

Handlingar och blanketter (Pdf, Word)
- Alla handlingar på vår webbplats är för tillfället inte tillgängliga. Vi ska åtgärda detta så fort som möjligt.

Syftet med länkar
- På några sidor har man använt länkar vars syfte inte framgår av länktexten. Syftet med länkarna ska göras tydligare och onödiga länkar ska tas bort.

Bilder
-För tillfället finns det ingen alt-text tillgänglig för våra bilder. Vi strävar till att åtgärda detta så fort som möjligt.

Begripligt och tydligt språk
- Vi försöker använda begripligt och tydligt språk på webbplatsen. Det är ännu inte nödvändigtvis fallet på alla sidor. Texterna på webbplatsen ska omformas så att de blir tydligare.

Användning av mellanrubriker och rubrikhierarki
- Rubrikhierarki och mellanrubriker används ännu inte på ett ändamålsenligt sätt på alla sidor. Vi försöker lösa problemet så fort som möjligt.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla tillgängligheten på webbplatsen

Tillgänglighetsutlåtandet uppdateras och webbtjänsternas tillgänglighet utvecklas även framöver.

Ge respons på tillgängligheten på webbplatsen

Upptäckte du brister i tillgängligheten på vår webbplats? Meddela oss din upptäckt, så gör vi vårt bästa för att avhjälpa bristen. Berätta om brister i tillgängligheten per e-post:kombi@pargas.fi. 
Vi försöker svara inom två veckor.

Anvisningar för klagomål

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, kontakta i första hand webbadministratören. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller inte får något svar alls kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Du kan göra anmälan per e-post till adressen webbtillganglighet@rfv.fi eller registratur.sodra@rfv.fi.  Om du så vill kan du skicka anmälan per post till adressen Regionförvaltningsverket i Södra Finland, registratorskontoret, PB 150, 13101 Tavastehus. Bekanta dig närmare med regionförvaltningsverkets anvisningar för klagomål.

Uppföljningsuppgifter

För att samla in uppföljningsuppgifter använder vi applikationen Google Analytics. Med den samlar vi in statistik till exempel om antalet besökare på webbplatsen och de mest populära innehållen. De uppgifter som samlas in gäller bl.a. längden på besöket, nya och återkommande användare och information om hur användaren kommit till webbplatsen, till exempel sökmotor, länk eller direkt trafik.

Sociala medier och kundtjänst

Skärgårdens kombi vill vara en aktiv part och för diskussioner med sina kunder i de vanligaste sociala medierna. Institutet samlar inte heller in person- eller uppföljningsuppgifter om användarna via tjänster i de sociala medierna, utan utnyttjar de sociala medierna främst för växelverkan, nyheter och annan upplevelsebaserad kommunikation. Tjänsterna i de sociala medierna ansvarar själva för sina dataskyddsrutiner (den s.k. tredje partens kakor).